Każdy system czy aplikacja posiada swój własny plik konfiguracyjny z Joomla nie jest inaczej. W pliku configuratuion.php są zapisane informacje o bazie danych o ustawieniach systemowych i wiele innych ustawień, które znajdują się w panelu administracyjnym. 

 Poniżej znajdziesz opisy poszczególnych opcji dostępnych w pliku configuraration.php (Joomla 3.9.x)

Ustawienia strony

 

public $offline = '0';

public $offline_message = 'Trwają obecnie pracę konserwacyjne na witrynie. Zapraszamy ponownie wkrótce.';

public $display_offline_message = '1';

public $offline_image = '';

public $sitename = 'Joomla!';

public $editor = 'tinymce';

public $captcha = '0';

public $list_limit = '20';

public $access = '1';

public $frontediting = '1';

 

 • public $offline = 0 lub 1 domyślnie 0
 • public $offline_message = 'Dowolony komunikat informaujący o tym czemu witryna jest wyłaczona.';
 • public $display_offline_message = 0 lub 1 domyślnie 1
 • public $offline_image = ścieżka do obrazu komunikatu o wyłączonej witrynie
 • public $sitename = nazwa witryny
 • public $editor = domyślny edytor
 • public $captcha = 0 lub 1 lub 2 
 • public $list_limit = limit wyświetlania list domyślnie 20
 • public $access = 1 lub 2 lub 3 domyślny 1 ustawienia poziomu dostępu
 • public $frontediting =  0 lub 1 domyślny 1 ustawienia edytowania na stronie frontowej

Ustawienia bazy danych

public $dbtype = 'mysqli'; 

public $host = 'localhost'; 

public $user = 'uzytkownik'; 

public $password = 'haslo'; 

public $db = 'bazadanych'; 

public $dbprefix = 'prefix_'; 

 

 • public $dbtype = mysqli lub mysql domyślnie mysqli
 • public $host = localhost aczkolwiek ustawienia zależne od hostingodawcy
 • public $user = użytkownik bazy danych
 • public $password = hasło bazy dancych
 • public $db = nazwa bazy danych
 • public $dbprefix = prefix do bazy danych

 

Ustawienia serwera

public $secret = 'FBVtggIk5lAzEU9H';

public $gzip = '0';

public $error_reporting = 'default';

public $helpurl = 'https://help.joomla.org/.....';

public $ftp_host = '';

public $ftp_port = '';

public $ftp_user = '';

public $ftp_pass = '';

public $ftp_root = '';

public $ftp_enable = '0';

public $tmp_path = '/tmp'; 

public $log_path = '/administrator/logs'; 

public $live_site = ''; 

public $force_ssl = 0; 

 

 • public $secret = specjalny ciąg znaków dla celów bezpieczeństwa.
 • public $gzip = 0 lub 1 kompresja danych domyślnie 0
 • public $error_reporting =  przyjmuje wiele wartość podstawowa to default inne to: none, simple, maximum, development
 • public $helpurl = adres serwera pomocowego w Joomla
 • public $ftp_host = host ftp
 • public $ftp_port = port ftp
 • public $ftp_user = użytkownik ftp
 • public $ftp_pass = hasło ftp
 • public $ftp_root = ścieżka ftp
 • public $ftp_enable = 0 lub 1 domyślnie 0 NIE zaleca się włączania! 
 • public $tmp_path = ścieżka dla plików tymczasowych Joomla musi być zapisywalna
 • public $log_path =  ścieżka do zapisywania logów, musi być zapisywalna
 • public $live_site = opcjonalna opcja przy instalacji Joomla! Wprowadzając cały adres URL
 • public $force_ssl = wymuszenie szyfrowania na witrynie. 0 lub 1 lub 2 domyślnie 0. 0 oznacza brak wymuszenia. 1 oznacza dla zaplecza administracyjnego. 2 oznacza dla całej strony.

Ustawienia lokalne

public $offset = 'UTC';

 

public $offset =  ustawienia czasu lokalnego.

 

Ustawienia sesji

public $lifetime = '15'; 

public $session_handler = 'database';

public $shared_session = '0';

public $session_memcache_server_host = 'localhost';

public $session_memcache_server_port = '11211';

public $session_memcached_server_host = 'localhost';

public $session_memcached_server_port = '11211';

public $session_redis_server_host = 'localhost';

public $session_redis_server_port = '6379';

public $session_redis_server_db = '0';

 

 • public $lifetime = czas sesji podajemy w minutach
 • public $session_handler = database lub php najczęsciej, miejsce przechowywania sesji
 • public $shared_session = 0 lub 1 dzielenie sesji parametr 1 skutkuję sesją dzieloną wraz z frontem. Jedno logowanie.
 • public $session_memcache_server_host = localhost lub IP serwera obsługującego nasze sesje w memcache 
 • public $session_memcache_server_port = 11211 domyślny port serwera memcache
 • public $session_memcached_server_host = 'localhost lub IP serwera obsługującego nasze sesje w memcached
 • public $session_memcached_server_port = 11211 domyślny port serwera memcached
 • public $session_redis_server_host = localhost  lub IP serwera obsługującego nasze sesje w redis
 • public $session_redis_server_port = 6379 domyślny port serwera redis
 • public $session_redis_server_db = domyślnie 0 ale może przyjmować wartość do 15. Wywoływana instancja bazy danych serwera.

Ustawienia poczty

public $mailonline = '1';

public $mailer = 'mail';

public $mailfrom = '';

public $fromname = '';

public $massmailoff = '0';

public $replyto = '';

public $replytoname = '';

public $sendmail = '/usr/sbin/sendmail';

public $smtpauth = '0';

public $smtpuser = '';

public $smtppass = '';

public $smtphost = 'localhost';

public $smtpsecure = 'none';

public $smtpport = '25';

 

 • public $mailonline = 1 lub 0 domyślnie 1 poczta jest włączona.
 • public $mailer = "mail" używa funkcji poczty PHP; „sendmail” używa poczty SMTP na serwerze.
 • public $mailfrom = od kogo jest mail wysyłany
 • public $fromname = od kogo nazwa
 • public $massmailoff = masowe wysyłanie wiadomości 0 lub 1 domyślnie 0 oznacza właczone.
 • public $replyto = odpowiedź do mail
 • public $replytoname = odpowiedź do nazwa
 • public $sendmail = /usr/sbin/sendmail domyślna ścieżka serwera sendmail, nie zaleca się zmieniać , ale zależne od ustawień hostingu.
 • public $smtpauth =  0 lub 1 domyślnie 0 Autentykacja użytkownika do wysyłania poczty za pomocą protokołu SMTP
 • public $smtpuser = nazwa użytkownika poczty
 • public $smtppass = hasła użytkownika poczty
 • public $smtphost = localhost lub IP adresu serwera poczty
 • public $smtpsecure = none domyślnie brak. SSL używa do komunikacji szyfrowania.
 • public $smtpport = 25 domyślnie port, aczkolwiek 465 jest szyfrowanym i zalecanym. Pamiętaj, aby zweryfikować ustawienia.

Ustawienia pamięci podręcznej

public $caching = '0';

public $cachetime = '15';

public $cache_handler = 'file';

public $cache_platformprefix = '0';

public $memcache_persist = '1';

public $memcache_compress = '0';

public $memcache_server_host = 'localhost';

public $memcache_server_port = '11211';

public $memcached_persist = '1';

public $memcached_compress = '0';

public $memcached_server_host = 'localhost';

public $memcached_server_port = '11211';

public $redis_persist = '1';

public $redis_server_host = 'localhost';

public $redis_server_port = '6379';

public $redis_server_auth = '';

public $redis_server_db = '0';

 

 • public $caching = 0 lub 1. 0 wyłączona 1 włączona.
 • public $cachetime = czas przechowywania pamięci podręcznej podajemy w minutach, domyślna wartość 15 minut
 • public $cache_handler = file domyślna wartość to plik, ale jest zależne od tego, co obsługuje serwer! acpu, memcache, memcached,redis 
 • public $cache_platformprefix = 0 lub 1 domyślnie 0 Osobna pamięć podręczna dla generowanych widoków desktop / mobile. 
 • public $memcache_persist = 1 lub 0 Domyślnie 1 Trwałość danych zalecane włączenie.
 • public $memcache_compress = 0 lub 1 domyślnie 0 kompresja danych
 • public $memcache_server_host = localhost lub IP serwera obsługującego pamięć podręczna memcache
 • public $memcache_server_port = 11211 domyślny port serwera memcache
 • public $memcached_persist = 1 lub 0 Domyślnie 1 Trwałość danych zalecane włączenie.
 • public $memcached_compress = 0 lub 1 domyślnie 0 kompresja danych
 • public $memcached_server_host = localhost lub IP serwera obsługującego pamięć podręczna memcached
 • public $memcached_server_port = 11211 domyślny port serwera  memcached
 • public $redis_persist = 1 lub 0 Domyślnie 1 Trwałość danych zalecane włączenie.
 • public $redis_server_host = localhost  lub IP serwera obsługującego pamięć podręczną redis
 • public $redis_server_port = 6379 domyślny port serwera redis
 • public $redis_server_auth = autoryzacja serwera redis
 • public $redis_server_db = domyślnie 0 ale może przyjmować wartość do 15. Wywoływana instancja bazy danych serwera.

Ustawienia proxy

public $proxy_enable = '0';

public $proxy_host = '';

public $proxy_port = '';

public $proxy_user = '';

public $proxy_pass = '';

 

 • public $proxy_enable = 0 lub 1 domyślnie 0 wyłączone proxy
 • public $proxy_host =  adres IP serwera proxy
 • public $proxy_port = port serwera proxy
 • public $proxy_user = login użytkownika serwera proxy
 • public $proxy_pass = hasło użytkownika serwera proxy

Ustawienia debugowania

public $debug = '0';

public $debug_lang = '0';

public $debug_lang_const = '1';

 

 • public $debug = 0 lub 1 ustawienia pokazywania informacji diagnostycznych. 
 • public $debug_lang = 0 lub 1 ustawienia pokazywania informacji o języku.
 • public $debug_lang_const = 1 lub 0 pokazuje stała językowa przy nazwach.

Ustawienia meta

public $MetaDesc = 'Joomla! - the dynamic portal engine and content management system';

public $MetaKeys = 'joomla, Joomla';

public $MetaTitle = '1';

public $MetaAuthor = '1';

public $MetaVersion = '0';

public $MetaRights = '';

public $robots = '';

public $sitename_pagetitles = '0';

 

 • public $MetaDesc = opis strony.
 • public $MetaKeys = słowa kluczowe rozdzielane przecinkami dla całej strony.
 • public $MetaTitle = 1 lub 0 pokazywanie Tytułów w meta.
 • public $MetaAuthor = 1 lub 0 pokazywanie autora artykułów w meta.
 • public $MetaVersion = 0 lub 1 pokazywanie wersji Joomla w meta.
 • public $MetaRights = opis dotyczący praw do strony, artykułów.
 • public $robots = ustawienia dotyczące indeksowania przez roboty. index, follow itp.
 • public $sitename_pagetitles = 0 lub 1 nazwa strony w tytułach stron.

Ustawienia SEO

public $sef = '1';

public $sef_rewrite = '0';

public $sef_suffix = '0';

public $unicodeslugs = '0';

 

 • public $sef = 1 lub 0 ustawienia dla SEO proste adresy
 • public $sef_rewrite = 0 lub 1 użycie mod_rewrite przy przepisywaniu do prostych adresów.
 • public $sef_suffix = 0 lub 1 przyrostek adresów czyli .html lub bez
 • public $unicodeslugs = 0 lub 1 używanie znaków unicode przy adresach URL (ą,ę,ł,ś,ć,ó,ź,ć,) i dla innych języków.

Ustawienia feed

public $feed_limit = 10;

public $feed_email = 'none';

 

 • public $feed_limit = limit wyświetlania wiadomości poprzez kanał feed.
 • public $feed_email = domyślna wartość none, czyli nie pokazuje adresu e-mail przy artykułach w feed.

Ustawienia ciasteczek

public $cookie_domain = '';

public $cookie_path = '';

 

 • public $cookie_domain = Joomla użyje pustej wartości, a plik cookie będzie ważny dla bieżącej domeny.
 • public $cookie_path =  Joomla użyje domyślnej wartości /, a plik cookie będzie ważny dla całej witryny.

Podsumowanie

Pamiętaj, jak już będziesz zmuszony do edycji pliku configuration.php o tym, że wszystkie zmienne są w nawiasach 'zmienna'. Jest to o tym istotne, że jeśli pominiesz taki nawias Twoja strona przestanie działać! 

Plik configuration.php jest zapisany i kodowany w standardzie UTF-8, więc używaj edytorów, które obsługuję te standardy i potrafią w nich zapisać. 

Do edycji w środowisku Windows możesz użyć programów takich jak Notepad++ lub Sublime. Mac on BBEdit. Linux Nono Editor, Vim Editor oraz Notepad++.