Przeczytasz w: 5 - 9 min
Opis pliku configuration.php w Joomla Opis pliku configuration.php w Joomla Joomla Guru
17-05-2021 15:00

Joomla przewodnik po sekretach pliku configuration.php


Każdy system czy aplikacja posiada swój własny plik konfiguracyjny z Joomla nie jest inaczej. W pliku configuratuion.php są zapisane informacje o bazie danych o ustawieniach systemowych i wiele innych ustawień, które znajdują się w panelu administracyjnym. 

 Poniżej znajdziesz opisy poszczególnych opcji dostępnych w pliku configuraration.php (Joomla 3.9.x)

Ustawienia strony

 

public $offline = '0';

public $offline_message = 'Trwają obecnie pracę konserwacyjne na witrynie. Zapraszamy ponownie wkrótce.';

public $display_offline_message = '1';

public $offline_image = '';

public $sitename = 'Joomla!';

public $editor = 'tinymce';

public $captcha = '0';

public $list_limit = '20';

public $access = '1';

public $frontediting = '1';

 

 • public $offline = 0 lub 1 domyślnie 0
 • public $offline_message = 'Dowolony komunikat informaujący o tym czemu witryna jest wyłaczona.';
 • public $display_offline_message = 0 lub 1 domyślnie 1
 • public $offline_image = ścieżka do obrazu komunikatu o wyłączonej witrynie
 • public $sitename = nazwa witryny
 • public $editor = domyślny edytor
 • public $captcha = 0 lub 1 lub 2 
 • public $list_limit = limit wyświetlania list domyślnie 20
 • public $access = 1 lub 2 lub 3 domyślny 1 ustawienia poziomu dostępu
 • public $frontediting =  0 lub 1 domyślny 1 ustawienia edytowania na stronie frontowej

Ustawienia bazy danych

public $dbtype = 'mysqli'; 

public $host = 'localhost'; 

public $user = 'uzytkownik'; 

public $password = 'haslo'; 

public $db = 'bazadanych'; 

public $dbprefix = 'prefix_'; 

 

 • public $dbtype = mysqli lub mysql domyślnie mysqli
 • public $host = localhost aczkolwiek ustawienia zależne od hostingodawcy
 • public $user = użytkownik bazy danych
 • public $password = hasło bazy dancych
 • public $db = nazwa bazy danych
 • public $dbprefix = prefix do bazy danych

 

Ustawienia serwera

public $secret = 'FBVtggIk5lAzEU9H';

public $gzip = '0';

public $error_reporting = 'default';

public $helpurl = 'https://help.joomla.org/.....';

public $ftp_host = '';

public $ftp_port = '';

public $ftp_user = '';

public $ftp_pass = '';

public $ftp_root = '';

public $ftp_enable = '0';

public $tmp_path = '/tmp'; 

public $log_path = '/administrator/logs'; 

public $live_site = ''; 

public $force_ssl = 0; 

 

 • public $secret = specjalny ciąg znaków dla celów bezpieczeństwa.
 • public $gzip = 0 lub 1 kompresja danych domyślnie 0
 • public $error_reporting =  przyjmuje wiele wartość podstawowa to default inne to: none, simple, maximum, development
 • public $helpurl = adres serwera pomocowego w Joomla
 • public $ftp_host = host ftp
 • public $ftp_port = port ftp
 • public $ftp_user = użytkownik ftp
 • public $ftp_pass = hasło ftp
 • public $ftp_root = ścieżka ftp
 • public $ftp_enable = 0 lub 1 domyślnie 0 NIE zaleca się włączania! 
 • public $tmp_path = ścieżka dla plików tymczasowych Joomla musi być zapisywalna
 • public $log_path =  ścieżka do zapisywania logów, musi być zapisywalna
 • public $live_site = opcjonalna opcja przy instalacji Joomla! Wprowadzając cały adres URL
 • public $force_ssl = wymuszenie szyfrowania na witrynie. 0 lub 1 lub 2 domyślnie 0. 0 oznacza brak wymuszenia. 1 oznacza dla zaplecza administracyjnego. 2 oznacza dla całej strony.

Ustawienia lokalne

public $offset = 'UTC';

 

public $offset =  ustawienia czasu lokalnego.

 

Ustawienia sesji

public $lifetime = '15'; 

public $session_handler = 'database';

public $shared_session = '0';

public $session_memcache_server_host = 'localhost';

public $session_memcache_server_port = '11211';

public $session_memcached_server_host = 'localhost';

public $session_memcached_server_port = '11211';

public $session_redis_server_host = 'localhost';

public $session_redis_server_port = '6379';

public $session_redis_server_db = '0';

 

 • public $lifetime = czas sesji podajemy w minutach
 • public $session_handler = database lub php najczęsciej, miejsce przechowywania sesji
 • public $shared_session = 0 lub 1 dzielenie sesji parametr 1 skutkuję sesją dzieloną wraz z frontem. Jedno logowanie.
 • public $session_memcache_server_host = localhost lub IP serwera obsługującego nasze sesje w memcache 
 • public $session_memcache_server_port = 11211 domyślny port serwera memcache
 • public $session_memcached_server_host = 'localhost lub IP serwera obsługującego nasze sesje w memcached
 • public $session_memcached_server_port = 11211 domyślny port serwera memcached
 • public $session_redis_server_host = localhost  lub IP serwera obsługującego nasze sesje w redis
 • public $session_redis_server_port = 6379 domyślny port serwera redis
 • public $session_redis_server_db = domyślnie 0 ale może przyjmować wartość do 15. Wywoływana instancja bazy danych serwera.

Ustawienia poczty

public $mailonline = '1';

public $mailer = 'mail';

public $mailfrom = '';

public $fromname = '';

public $massmailoff = '0';

public $replyto = '';

public $replytoname = '';

public $sendmail = '/usr/sbin/sendmail';

public $smtpauth = '0';

public $smtpuser = '';

public $smtppass = '';

public $smtphost = 'localhost';

public $smtpsecure = 'none';

public $smtpport = '25';

 

 • public $mailonline = 1 lub 0 domyślnie 1 poczta jest włączona.
 • public $mailer = "mail" używa funkcji poczty PHP; „sendmail” używa poczty SMTP na serwerze.
 • public $mailfrom = od kogo jest mail wysyłany
 • public $fromname = od kogo nazwa
 • public $massmailoff = masowe wysyłanie wiadomości 0 lub 1 domyślnie 0 oznacza właczone.
 • public $replyto = odpowiedź do mail
 • public $replytoname = odpowiedź do nazwa
 • public $sendmail = /usr/sbin/sendmail domyślna ścieżka serwera sendmail, nie zaleca się zmieniać , ale zależne od ustawień hostingu.
 • public $smtpauth =  0 lub 1 domyślnie 0 Autentykacja użytkownika do wysyłania poczty za pomocą protokołu SMTP
 • public $smtpuser = nazwa użytkownika poczty
 • public $smtppass = hasła użytkownika poczty
 • public $smtphost = localhost lub IP adresu serwera poczty
 • public $smtpsecure = none domyślnie brak. SSL używa do komunikacji szyfrowania.
 • public $smtpport = 25 domyślnie port, aczkolwiek 465 jest szyfrowanym i zalecanym. Pamiętaj, aby zweryfikować ustawienia.

Ustawienia pamięci podręcznej

public $caching = '0';

public $cachetime = '15';

public $cache_handler = 'file';

public $cache_platformprefix = '0';

public $memcache_persist = '1';

public $memcache_compress = '0';

public $memcache_server_host = 'localhost';

public $memcache_server_port = '11211';

public $memcached_persist = '1';

public $memcached_compress = '0';

public $memcached_server_host = 'localhost';

public $memcached_server_port = '11211';

public $redis_persist = '1';

public $redis_server_host = 'localhost';

public $redis_server_port = '6379';

public $redis_server_auth = '';

public $redis_server_db = '0';

 

 • public $caching = 0 lub 1. 0 wyłączona 1 włączona.
 • public $cachetime = czas przechowywania pamięci podręcznej podajemy w minutach, domyślna wartość 15 minut
 • public $cache_handler = file domyślna wartość to plik, ale jest zależne od tego, co obsługuje serwer! acpu, memcache, memcached,redis 
 • public $cache_platformprefix = 0 lub 1 domyślnie 0 Osobna pamięć podręczna dla generowanych widoków desktop / mobile. 
 • public $memcache_persist = 1 lub 0 Domyślnie 1 Trwałość danych zalecane włączenie.
 • public $memcache_compress = 0 lub 1 domyślnie 0 kompresja danych
 • public $memcache_server_host = localhost lub IP serwera obsługującego pamięć podręczna memcache
 • public $memcache_server_port = 11211 domyślny port serwera memcache
 • public $memcached_persist = 1 lub 0 Domyślnie 1 Trwałość danych zalecane włączenie.
 • public $memcached_compress = 0 lub 1 domyślnie 0 kompresja danych
 • public $memcached_server_host = localhost lub IP serwera obsługującego pamięć podręczna memcached
 • public $memcached_server_port = 11211 domyślny port serwera  memcached
 • public $redis_persist = 1 lub 0 Domyślnie 1 Trwałość danych zalecane włączenie.
 • public $redis_server_host = localhost  lub IP serwera obsługującego pamięć podręczną redis
 • public $redis_server_port = 6379 domyślny port serwera redis
 • public $redis_server_auth = autoryzacja serwera redis
 • public $redis_server_db = domyślnie 0 ale może przyjmować wartość do 15. Wywoływana instancja bazy danych serwera.

Ustawienia proxy

public $proxy_enable = '0';

public $proxy_host = '';

public $proxy_port = '';

public $proxy_user = '';

public $proxy_pass = '';

 

 • public $proxy_enable = 0 lub 1 domyślnie 0 wyłączone proxy
 • public $proxy_host =  adres IP serwera proxy
 • public $proxy_port = port serwera proxy
 • public $proxy_user = login użytkownika serwera proxy
 • public $proxy_pass = hasło użytkownika serwera proxy

Ustawienia debugowania

public $debug = '0';

public $debug_lang = '0';

public $debug_lang_const = '1';

 

 • public $debug = 0 lub 1 ustawienia pokazywania informacji diagnostycznych. 
 • public $debug_lang = 0 lub 1 ustawienia pokazywania informacji o języku.
 • public $debug_lang_const = 1 lub 0 pokazuje stała językowa przy nazwach.

Ustawienia meta

public $MetaDesc = 'Joomla! - the dynamic portal engine and content management system';

public $MetaKeys = 'joomla, Joomla';

public $MetaTitle = '1';

public $MetaAuthor = '1';

public $MetaVersion = '0';

public $MetaRights = '';

public $robots = '';

public $sitename_pagetitles = '0';

 

 • public $MetaDesc = opis strony.
 • public $MetaKeys = słowa kluczowe rozdzielane przecinkami dla całej strony.
 • public $MetaTitle = 1 lub 0 pokazywanie Tytułów w meta.
 • public $MetaAuthor = 1 lub 0 pokazywanie autora artykułów w meta.
 • public $MetaVersion = 0 lub 1 pokazywanie wersji Joomla w meta.
 • public $MetaRights = opis dotyczący praw do strony, artykułów.
 • public $robots = ustawienia dotyczące indeksowania przez roboty. index, follow itp.
 • public $sitename_pagetitles = 0 lub 1 nazwa strony w tytułach stron.

Ustawienia SEO

public $sef = '1';

public $sef_rewrite = '0';

public $sef_suffix = '0';

public $unicodeslugs = '0';

 

 • public $sef = 1 lub 0 ustawienia dla SEO proste adresy
 • public $sef_rewrite = 0 lub 1 użycie mod_rewrite przy przepisywaniu do prostych adresów.
 • public $sef_suffix = 0 lub 1 przyrostek adresów czyli .html lub bez
 • public $unicodeslugs = 0 lub 1 używanie znaków unicode przy adresach URL (ą,ę,ł,ś,ć,ó,ź,ć,) i dla innych języków.

Ustawienia feed

public $feed_limit = 10;

public $feed_email = 'none';

 

 • public $feed_limit = limit wyświetlania wiadomości poprzez kanał feed.
 • public $feed_email = domyślna wartość none, czyli nie pokazuje adresu e-mail przy artykułach w feed.

Ustawienia ciasteczek

public $cookie_domain = '';

public $cookie_path = '';

 

 • public $cookie_domain = Joomla użyje pustej wartości, a plik cookie będzie ważny dla bieżącej domeny.
 • public $cookie_path =  Joomla użyje domyślnej wartości /, a plik cookie będzie ważny dla całej witryny.

Podsumowanie

Pamiętaj, jak już będziesz zmuszony do edycji pliku configuration.php o tym, że wszystkie zmienne są w nawiasach 'zmienna'. Jest to o tym istotne, że jeśli pominiesz taki nawias Twoja strona przestanie działać! 

Plik configuration.php jest zapisany i kodowany w standardzie UTF-8, więc używaj edytorów, które obsługuję te standardy i potrafią w nich zapisać. 

Do edycji w środowisku Windows możesz użyć programów takich jak Notepad++ lub Sublime. Mac on BBEdit. Linux Nono Editor, Vim Editor oraz Notepad++.

 

Dodatkowe informacje

 • POZIOM TRUDNOŚCI 300:
Czytany 647 razy Ostatnio zmieniany 17-05-2021 15:12
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Marcin Równicki

Ekspert w dziedzinie Joomla! z długoletnim stażem. Pasjonata od czasów MAMBO, który naucza online o możliwościach Joomla! Piszę poradniki oraz prowadzi jedyny w Polsce cykl darmowego video "Joomla To Proste" w którym uczy o rozszerzonych możliwościach Joomla! Lubi optymalizować witryny, aby te działały jak najszybciej. 

Ponadto lubię dobre kino oraz seriale, dziele się recenzjami na https://cobejrzec.pl  

Spoglądam w chmury Public Cloud, gdzie staram się zgłębiać wiedzę na temat (Amazon Web Services, Azure, Google Cloud Computing)

"Jeśli coś jest niemożliwe do zrobienia, musi się znaleźć ktoś kto tego nie wie, przyjdzie i to zrobi." - A.E.

https://rownicki.pl
 

joomla guru logo small
Marcin Równicki
+48 505 892 678
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Andrzeja Wajdy 5/11, Będzin 42-500
 NIP: PL6252158732

Fanpage Joomla Guru  youtube Joomla Guru